IMG-LOGO
Your Cart

online warranty

นโยบายการรับประกันสินค้าเฉพาะการสั่งซื้อสินค้าแบบออนไลน์

นโยบายการรับประกันสินค้า
1. ระยะเวลาดำเนินการเปลี่ยนเคลม/คืนสินค้า
**เมื่อท่านได้รับสินค้าแล้ว ลูกค้าต้องตรวจเช็คสินค้าทันที หากสินค้าไม่อยู่ในสภาพที่สมบรูณ์. เช่น ผิดรุ่น. ผิดสี. จำนวนไม่ครบ หรือ ชำรุด. สามารถเปลี่ยน /คืนสินค้าได้. โดยต้องส่งสินค้ากลับคืนมายังบริษัทๆ ภายใน 7. วัน. นับจากวันที่ได้รับสินค้า. ตามวันที่ประทับตราขนส่ง หากเกินจาก ระยะเวลากำหนด บริษัทๆ ขอสงวนสิทธิ์ในการรับเปลี่ยน/คืนสินค้าในทุกกรณี
**ในกรณีที่ลูกค้าไม่ได้ส่งสินค้ากลับมาบริษัทๆ ทางบริษัทๆ ขอสงวนสิทธิ์ในการดำเนินการ เปลี่ยนสินค้าหรือคืนเงิน ให้แก่ลูกค้า
**การอนุมัติให้สามารถเปลี่ยนหรือคืนสินค้าได้ ต้องผ่านการตรวจสอบจากทางบริษัทๆก่อนในทุก กรณี
**ทางบริษัท จะใช้เวลาตรวจสอบสินค้าใน. 2-7 วันทำการ (โดยประมาณ)หลังจากได้รับสินค้าคืนจากลูกค้า

2. ค่าใช้จ่ายในการส่งสินค้าคืน
**ทางบริษัทๆ จะรับผิดชอบค่าขนส่งในการคืนสินค้า เฉพาะในกรณีที่เป็นผล อันเนื่องมาจากข้อผิดพลาดของทางบริษัทๆ เท่านั้น
**กรณีจัดส่ง เขต จังหวัด มุกดาหาร,นครพนม,ร้อยเอ็ด,ยโสธร,อำนาจเจริญ ไม่เกิน 60 บาท/รายกายสั่งซื้อ
**ในกรณีจัดส่งจากพื้นที่ต่างจังหวัด ทั่วประเทศ ไม่เกิน 90 บาท/รายการสั่งซื้อ

3. เงื่อนไขในการคืนเงิน
**ในกรณีขอคืนสินค้า-เงินบริษัทจะคืนหลังได้รับสินค้าแล้วภายใน 7 วัน
**กรณีชำระเงินผ่านบัญชีธนาคารออนไลน์. ตู้. ATM เคาน์เตอร์ธนาคาร. เคาน์เตอร์บริการชำระเงิน. บริษัทจะขอบัญชีลูกค้า เพื่อทำการคืนเงินไปยังลูกค้า ภายใน 3 วันทำการ

4. ขั้นตอนการเปลี่ยนเคลม/คืนสินค้า
**แจ้งปัญหาสินค้า และ ความต้องการเปลี่ยนหรือคืนสินค้า กับพนักงานลูกค้าสัมพันธ์ของบริษัทๆ โทร. 042-620941 หรือ 099-3644963 หรือทางเมล์ panysiam@gmail.com
**รอรับการยืนยันโดยจะมีเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับทางโทรศัพท์ เมื่อยืนยันความต้องการ ในการเปลี่ยนหรือคืนสินค้า
**กรุณาจัดส่งสินค้า พร้อมกล่องสินค้า กลับมาที่ บริษัท พีเคดี สยาม เซอร์วิส จำกัด (ส่งคืนสินค้า.....)เลขที่ 12 หมู่ที่ 6 ต.นาสะเม็ง อ.ดอนตาล จ.มุกดาหาร 49120

5. หลังจากบริษัทๆ ได้รับและการตรวจสอบแล้ว หากถูกต้องครบถ้วน และเป็นไปตามเงื่อนไขบริษัท ๆ จะจัดส่งสินค้าชิ้นใหม่. ภายใน. 3. วันทำการ. **กรณีคืนสินค้า บริษัทๆจะดำเนินการคืนเงิน ให้ลูกค้าภายใน 15. วันทำการบริษัท พีเคดี สยาม เซอร์วิส จำกัด 12 หมู่ 6 ตำบลนาสะเม็ง อำเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร 49120
098-6288587, 098-8858823
panysiam@gmail.com
Facebook : PKD Skin Care
Line : PKD Skin Care